Life is beautiful. RTL 4
> Bekijk ons gastenboek


NL DE EN
Algemene voorwaarden VOF Strandbungalows Willy Noord gevestigd te Katwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr: 28024522. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het huren en reserveren van strandbungalows Willy Noord, strandvak 21 te Katwijk aan Zee.
 

1. Bevestiging van de huur

 1. De huurder ontvangt een bevestiging per e-mail. De bevestiging en akkoordverklaring van deze verhuurvoorwaarden vormen samen een voorlopige huurovereenkomst tussen de geadresseerde van de bevestigingsbrief (huurder) en de afzender daarvan (verhuurder).
 2. Na ontvangst van de volledige betaling, uiterlijk 28 dagen voor aankomst, is de reservering definitief.
 3. Strandbungalows Willy Noord neemt alleen boekingen aan van personen vanaf 18 jaar. Groepen jongeren worden niet toegelaten.

2. Kosten verhuur

 1. Bij de huursom is inbegrepen de verhuur van het huisje zoals vermeld op de website www.strandbungalowswillynoord.nl, en:
  1. het verbruik van gas, water, elektriciteit (inclusief BTW)
  2. keukenpakket
 2. Niet inbegrepen zijn:
  1. toeristenbelasting van €2,00 per persoon per nacht
  2. eindschoonmaak (bezemschoon opleveren)
  3. verplicht laken-/handdoekenpakket van €15,- per persoon
  4. borg contant of per pin te voldoen bij aankomst €100,-
  5. Een parkeerkaart is verkrijgbaar voor €10,- per dag/ €35,- per week. Deze zijn digitaal verkrijgbaar bij de gemeente. Maximaal 1 kaart per huisje.

3. Betalingen

 1. Bij reservering vragen wij een aanbetaling van 50% van de huursom. Na ontvangst ontvangt u een bevestiging per e-mail en informatie met betrekking tot uw restbetaling.
 2. Zodra de aanbetaling ontvangen is, wordt de reservering geactiveerd.
 3. De strandbungalows en de omgeving dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt. Daartoe vragen wij bij aanvang van het verblijf een waarborgsom van €100,-. Deze borgsom wordt na aftrek van eventuele schade en niet betaalde kosten bij vertrek terug betaald.
 4. Het resterende bedrag dient uiterlijk vier weken voor aankomst te zijn overgemaakt op de bankrekening van Strandbungalows Willy Noord rekeningnummer NL85RABO0166221023 (BIC code RABONL2U). Bij reservering binnen vier weken voor aankomst dient het gehele bedrag direct bij reservering te worden voldaan.

4. Annuleringen

 1. Bij annulering door huurder gelden de volgende kosten
  1. bij annulering tot 4 weken: 50% van de reissom
  2. bij annulering binnen 4 weken: 100% van de reissom
  3. annulering door de reiziger dient te allen tijde schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd onder vermelding van naam en reserveringsnummer
 2. Annulering verhuurder
  1. Strandbungalows Willy Noord behoudt zich het recht voor over te gaan tot annulering van de huur/verhuurovereenkomst bij gebleken onjuistheid van de opgegeven gegevens en andere onvoorziene omstandigheden, voor zover dit nadelige gevolgen heeft voor Strandbungalows Willy Noord.
  2. Het is raadzaam een annuleringsverzekering af te sluiten.

5. Reglementen

 1. De aankomst is vanaf 15.00 uur en vertrek voor 10.00 uur. Indien u na 17.00 uur arriveert kunt u dit door geven op telefoonnummer 06 53 47 59 16.
 2. Het is toegestaan om met maximaal één hond in onze strandbungalows te verblijven. Hiervoor wordt €30,- kosten in rekening gebracht. Let wel op de geldende gemeentelijke regels voor uw hond op strand. U vindt deze op de website van de gemeente Katwijk.
 3. De huurder dient zich te houden aan alle overige huisreglementen, die opgenomen zijn in de welkomstmap van de strandbungalows.
 4. De strandbungalows Willy Noord zijn rookvrij op last van de brandweer.
 5. Het is niet toegestaan om te barbecuen bij de bungalows.
 6. Het stoken van open vuren is niet toegestaan bij Strandbungalows Willy Noord.

6. Aansprakelijkheid

 1. Wij gaan ervan uit dat u de natuur, de omgeving en de strandbungalows met respect behandelt. Bij overlast en/of schade toebrengen aan het huisje of de inventaris, loopt u het risico de strandbungalow te moeten verlaten.
 2. Strandbungalows Willy Noord aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in een strandbungalow, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van strandbungalows Willy Noord of (één van) haar werknemers.
 3. Strandbungalows Willy Noord is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
 4. U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van strandbungalows Willy Noord ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in de bungalow bevinden. U vrijwaart strandbungalows Willy Noord voor alle aanspraken terzake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming in de bungalow bevinden.
 5. Bij niet juist gebruik of bovenmatige vervuiling van de accommodatie wordt er €50,- extra in rekening gebracht voor de schoonmaakkosten, welke u verplicht bent onmiddellijk te voldoen of te verrekenen met de borgsom.
 6. Geen geluidsoverlast.
 7. Het is niet toegestaan om in de strandbungalows Willy Noord grote groepen visite uit te nodigen..

7. Klachten

 1. Klachten dienen ter plaatse te worden gemeld, zodat strandbungalows Willy Noord in de gelegenheid is de klacht op te lossen.Indien achteraf blijkt dat de reiziger ter plaatse geen melding heeft gemaakt van de fout of onvolkomenheid verliest hij het recht op eventuele restitutie.
 2. De reiziger heeft bij vroegtijdig vertrek geen recht op restitutie door strandbungalows Willy Noord.
 3. Als een klacht niet wordt opgelost, dient deze uiterlijk binnen 1 maand na terugkeer schriftelijk en gemotiveerd  te worden ingediend bij strandbungalows Willy Noord, Paul Krugerstraat 16, 2225 ZK te Katwijk of via mail: info@strandbungalowswillynoord.nl. Na deze termijn vervalt het recht op restitutie.

8. Overigen

 1. Op de verhuurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle eerdere publicaties.